Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Công Viên Sa Đéc mở rộng thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa.

Administrator  

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Công Viên Sa Đéc mở rộng thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa.

Gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Công Viên Sa Đéc mở rộng thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa

Địa điểm: khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc